Postboks 6740
St. Olavsplass, N-0130 Oslo

e-post: krom@krom.no
tel: 22 36 21 87

 Kroms høringsuttalelse

Høringsuttalelse fra Norsk forening for kriminalreform (KROM):
Forslag til endring i politiloven (adgang til å pålegge meldeplikt for pengeinnsamling på offentlig sted)

KROM stiller seg svært kritisk til den foreslåtte endringen i politiloven. Vi mener endringen i praksis vil innebære å gjeninnføre tiggerforbudet, og at det vil utsette allerede marginaliserte og mye kontrollerte grupper for ytterligere kontroll og utstøting.

les mer >>

05.02.13

Feil om kriminalreform

Om Norsk forening for kriminalreform, medievridning og åpne fengsler.
Av Thomas Mathiesen

Victor Shammas stiller feil diagnose i sin kritikk av den kriminalpolitiske situasjonen i Norge og aktivitetsnivået til reformbevegelsen. Og han er på ville veier ved å føre fram Danmark som et godt eksempel på mer «åpne fengsler», skriver professor Thomas Mathiesen i dette tilsvaret til Shammas artikkel publisert på Manifest Tidsskrift.

les mer >>


05.02.13

Annen helsestandard for fanger

Hvilke helserettslige avveiinger og lovhjemler er lagt til grunn når ikke-medisinsk personell nå skal kunne overprøve medisinske vurderinger av fanger, spør Marte Rua i denne kronikken.

Norske helsemyndigheter gir nå ansatte i Kriminalomsorgen myndighet til å avgjøre saker om fangers helse - til tross for at de ikke har medisinsk kompetanse.

les mer >>


05.02.13

Fremtidens fengsler: Klassesamfunn og segregering?

Publisert innlegg fra KROM-konferansen 2013
Av Mikkel Haugerud
Styremedlem i Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Spørsmålet om straffens strenghet blir ofte redusert til et spørsmål om straffens lengde. Straffens strenghet handler imidlertid også om straffens innhold: Hvilket regime straffen sones innenfor, hvilke belastninger fangen påføres, og hvilke muligheter og tilbud fangen gis under straffegjennomføringen.

les mer >>