Postboks 6740
St. Olavsplass, N-0130 Oslo

e-post: krom@krom.no
tel: 22 36 21 87

 

Kommentarer til Syse-utvalgets innstilling

Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsuttalelse: NOU 2012:17 - Om kjærlighet og kjøletårn - strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

les mer >>


Rundskriv om rammebetingelser for oppstart og drift av rusmestringsenheter i fengsel.

Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter både på utkastets innhold og vurderinger av andre problemstillinger som bør tas opp.

les mer >>


Krom om helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Høring: Veileder Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Det vises til Helsedirektoratets høringsbrev av 16. april 2012 . Foreningen KROM - Norsk forening for kriminalreform ble stiftet i 1968, og har som formål å arbeide for fangenes interesser og rettsstilling. Derfor er veilederen for helse- og omsorgstjenester som nå er under revidering av stor interesse for oss. Den lander midt i vårt arbeids- og interessefelt. Under følger våre kommentarer og innspill til enkelte punkter i utkastet som foreligger.

les mer >>


Høringsuttalse fra KROM

Høring – alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

Det er beklagelig å registrere at arbeidsgruppen har valgt politisk konsensus over fag, og utelukker muligheten for å drøfte fordeler og ulemper med andre former for regulering som avkriminalisering og legalisering.

les mer >>


HØRINGSUTTALELSE – RAPPORT OM NARKOTIKA

KROM viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 05.10.2010, hvor det
bes om innspill på departementets Rapport om narkotika.

KROM foreslår en total avkriminalisering av bruk, erverv og besittelse til eget bruk og en generell nedkriminalisering av narkotikalovbrudd.

les mer >>


HØRING: – ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN OM ADGANGEN TIL FRIHETSBERØVELSE MV.

Høringsforslaget om endringer i utlendingsloven er datert 7. juli 2010. Høringsfristen var 6. oktober 2010.

En lang rekke instanser sto på høringslisten. KROM – Norsk forening for kriminalreform var utelatt, til tross for at høringsforslaget inneholder forslag som går til kjernen av vår virksomhet – bruk av langvarig fengsel, i noen tilfeller opp til et og et halvt år. En slik straffelengde utgjør normalstraffen for væpnet ran.

For KROM – Norsk forening for kriminalreform
Thomas Mathiesen 30. desember 2010

les mer >>


HØRING – FORSKRIFT TIL STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN OM BEHOVSKARTLEGGING AV DOMFELTE

Kroms høringsuttalelse om "Forskrift til straffegjennomføringsloven om behovskartlegging av domfelte".

Forskriftsutkastet tar utgangspunkt i St.meld. nr. 37 (2007-2008) der det foreslås innføring av systematisk kartlegging av fanger gjennom et standardisert kartleggingsverktøy. Det fremgår av departementets høringsnotat at et IKT-verktøy er under anskaffelse og at et standardisert spørreskjema er under utarbeidelse.

les mer >>


HØRING – UTREDNING OM ETABLERING AV RESSURSAVDELINGER FOR INNSATTE MED PSYKISKE LIDELSER OG STORE ADFERDSAVVIK

Det vises til brev fra Justis- og politidepartementet av 22.12.09. Utredning fra en arbeidsgruppe om etablering av ressursavdelinger for innsatte med psykiske lidelser og store adferdsavvik ble med dette brevet sendt på høring. Høringsfristen er 15.04.10.

I St.meld. nr. 37 (2007-2008) foreslo regjeringen å opprette såkalte ressursavdelinger for å kunne ivareta fanger med særlige behov. Det ble lagt til grunn at disse fangene er i behov av en tettere oppfølging enn hva som kan ivaretas i en ordinær fengselsavdeling.

Departementet nedsatte en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmålet om ressursavdelinger. Gruppens rapport er ferdigstilt og sendt på høring.

KROM vil i det følgende gi uttrykk for vårt syn på arbeidsgruppens forslag og rapport. Det gjøres oppmerksom på at de steder der det kun refereres til sidetall, refereres det til arbeidsgruppens rapport.

les mer >>


Forslag til rundskriv om tros- og livssynstjenester i fengsel

KROM mener det må presiseres at fengselsvesenet/fengselsleder har ansvar for å sikre fangene frihet fra religion på samme måte som etaten/leder har ansvar for å sikre at fangene får mulighet til å utøve religion og livssyn.

Høringssvar fra KROM (Norsk forening for kriminalreform)

Oversendt Justisdepartementet 06.05.2009

Det vises til brev fra Kultur- og kirkedepartementet og Justis- og politidepartementet av 18.03.2009. Forslag til rundskriv om tros- og livssynstjenester i fengsel ble med dette brevet sendt på høring. Høringsfristen er 11.05.2009.

Vedlagt oversendes KROMs svar til høringen.

les mer >>


Forslag til endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven

KROM tar sterk avstand fra departementets forslag om å tilføye et nytt punkt i forvaltningsloven § 13 a som åpner for at opplysninger om en navngitt domfelt eller botlagt er benådet eller ikke, gjøres kjent.

Høringssvar fra KROM (Norsk forening for kriminalreform)

Oversendt Justisdepartementet 17.06.2009

Det vises til brev fra Justis- og politidepartementet av 24.03.2009. Forslag til endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven ble med dette brevet sendt på høring. Høringsfristen er 24.06.2009.

Vedlagt oversendes KROMs svar til høringen.

les mer >>


Utprøving av Dommerledet Narkotikaprogram

Høringsuttalelse fra KROM om utprøving av Drug Court - Dommerledet narkotikaprogram i Norge

16.12.2004

KROM – Norsk forning for kriminalreform har blitt anmodet om å gi en uttalelse til forslaget om utprøving av Drug Court - Dommerledet narkotikaprogram i Norge. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra berørte departementer, Domstolsadministrasjonen, domstolene, påtalemyndighetene, Aetat, Kriminalomsorgen og utdanningssektoren. Dommerledet narkotikaprogram (DN) skal fungere som en alternativ straffereaksjon for tungt belastede rusbrukere, som har en lang rushistorie og har begått gjentagende narkotikarelaterte lovbrudd.

les mer >>


Straffegjennomføringsloven

Høringsuttalelse fra KROM om Forslag til ny lov om gjennomføring av straff

21.06.2000

Straffegjennomføringsloven ble vedtatt våren 2001, forskriftene har vært ute til høring og loven trer i kraft på nyåret 2002. I loven er bl.a. isolasjon og tillegg i tid tatt bort som refselsesmiddel. Egen straff for rømning er vedtatt.

les mer >>


Fengselsansatte deler ut medisiner til innsatte uten lov!

Helsetilsynet har gitt fengselstjenestemenn ansvar for utdeling av medisiner til innsatte. Disse mangler ofte opplæring og kan komme i ansvar hvis de deler ut feil medisin. Leger bryter taushetsplikten ved at en betjent gjennom Felleskatalogen kan gjøre seg kjnet med en innsatts diagnose.

22.05.2000

Brev til helsetilsynet fra KROM
Oslo, 22.mai 2000

les mer >>


Om ulike spørsmål om varetekt

Høringsuttalelse fra KROM om ulike spørsmål om varetekt

10.04.2000

Utgangspunktet er at Justiskomitéen ba regjeringen om å utrede økt bruk av varetekt for å øke effektiviteten overfor personer som tidligere er dømt for lovbrudd (gjengangerforbrytere). Riksadvokaten mener at det ikke er noe særlig behov for å endre loven på dette punktet, og tilrår ikke endring (s. 6). Departementet mener at adgangen til utvidet bruk av varetekt bare bør brukes dersom det er dokumentert et klart behov for det.

KROM mener at det ikke er grunnlag for å utvide adgangen til økt bruk av 'prevensjonsarrest'. I tillegg til de momenter som er nevnt, som taler mot en slik utvidelse, vil KROM også nevne et par andre momenter:

les mer >>


Overlevelseguiden

At leve i fængsel – En survival guide til fang

26.01.2000

Overlevelseguiden (pdf, 312 KB)

Ideen med teksten

Denne tekst er først og fremmest skrevet til fanger, og andre der beskæftiger sig kritisk med fængsler og fangers problemer. Fangers erfaringer med fængselsliv går alt for let tabt. De bliver sjældent fastholdt og hvis de gør det, er det for det meste, en tilfældig og ofte uden nærmere analyse mundtligt videregivelse fra fange til fange. Erfaringer opnået i et fængsel bruges sjældent andre steder, fordi forbindelsen mellem de forskellige fængslers fanger naturligvis er dårlig. Ideen med det her, er at råde bod på denne situation. Visionen at opsamle og fastholde fangers viden og erfaringer med at leve og yde modstand i fængsler, så andre fanger kan drage nytte af dem.

les mer >>


Tiltak for beskytte politiet og vitner mot trusler og represalie

Høringsnotatet omfatter flere tema:

1) spørsmål om anonyme vitner og tiltak for å beskytte vitner
2) strafferammene ved vold og ved straffbare handlinger øvd mot polititjenestemann eller annen offentlig tjenestemann
3) strafferettslig vern for aktørene i rettssaker
4) trusler mot regjeringsmedlemmer mv

01.12.1999

KROM vil uttale seg om noen av punktene

les mer >>


Høringsuttalelse fra KROM om gjenger og gjengmiljøer i Oslo sentrum

Til Oslo kommune, Rusmiddeletaten

KROM har mottatt brev fra Rusmiddeletaten om gjenger og gjengmiljøer i Oslo. I vedlagt brev fra "Byrådsavdelingen for eldre og bydelene" står det at man også er åpen for nærmere drøfting av andre mulige mer relevante problemstillinger enn de 6 spørsmål som er listet opp.KROM vil benytte muligheten til også å nevne noen andre problemstillinger.

10.11.1999

Det ser ut til at unge ofte ser det slik at tiltak som satser på å skape kollektive, gode daglig-miljøer har langt mer positiv betydning, på flere måter. Varangs (1999) undersøkelse viser at kontakten med voksne i fritidsklubber og særlig i forbindelse med spesielle tilbud, har hatt stor betydning for ungdommer i utsatte posisjoner.

De får kontakt og tilhørighet, og i de vellykkete prosjektene opplever unge ikke bare at de voksne betyr noe for dem, men også at de betyr noe for de voksne. Dette er viktige møtesteder mellom voksne og unge som har liten erfaring med positive og nær kontakt med.voksne.

les mer >>


Forslag til utvidet adgang til visitasjon (politilovens § 10 a)

Riksadvokaten og Justisdepartementet ønsker nå å utvide politiets adgang til å undersøke om folk er i besittelse av våpen ("skytevåpen, kniv eller lignende skarpt redskap").

KROM er enig i at bruk av våpen eller redskap i forbindelse med voldshandlinger er alvorlig og at det er viktig for den enkelte og for samfunnet at man prøver å gjøre noe for å hindre at slike hendelser finner sted. Men følgende spørsmålene melder seg:

• hvilke typer tiltak er egnet til å bøte på de problemer man står overfor;
• vil kontrolltiltakene medfører for store omkostninger
• er det i det hele tatt behov for nye virkemidler eller hjemler.

08.04.1999

les mer >>


Kriminalomsorgsmeldingen st.meld. nr. 27 (1997-98)

Høringsuttalelse fra KROM om St.meld.nr. 27 (1997-98) om Kriminalomsorgen

03.06.1998

KROM ser positivt på at meldingen legger vekt på at basis-soning, som vil gjelde de fleste, skal inneholde et minimum av aktiviteter som arbeid, skole, kontakt med omverden. KROM går ut fra at dette også betyr samvær med andre fanger, deltakelse på møter osv., slik at tiltak som bør være selvsagte i et norsk fengsel ikke trekkes over til spesielle programmer som kontrakt soning (for eksempel skole) eller at urinprøvens kvalitet blir avgjørende for å delta i fellesskap.

les mer >>


Tiltaksplan for å Begrense Narkotika I Norske Fengsler

Høringsuttalelse Om Utarbeidelse Av Tiltaksplan for Å Begrense Narkotikabruk I Fengslene
Forslag Til Tiltak Fra Justisdepartementet

22.01.1998

KROM ser det som positivt at Departementet legger vekt, ikke bare på kontroll- og straffetiltak, men også på det som kalles positive tiltak (p. 3, s. 13-17) Men samtidig vil vi peke på at spørsmålet om narkotikabruken i fengslene har vært oppe en rekke ganger i de senere år, både i form av planer iverksatt av myndighetene og i form av medieomtale.

Tyngdepunktet har etter vårt syn ligget på stadig mer restriktive tiltak. Såkalte positive tiltak har vært nevnt og utviklet, men det er de negative, restriktive tiltakene som dominerer. På en rekke konkrete punkter er fengselspraksis blitt innstrammet.

les mer >>


Nou 1997:11 - Lov Om Kriminalitetsofferfond

Uttalelse 10. September 1997 Fra Krom Om Nou 1997:11 Lov Om Kriminalitetsofferfond

10.09.1997

I denne uttalelsen tar KROM opp noen prinsipielle momenter knyttet til forslaget om kriminalitets-offerfond - av to grunner: For det første er slike spørsmål knapt nok berørt i NOU; og de er viktige for KROMs standpunkt til forslaget. NOU tar først og fremst opp praktiske, administrative sider ved et eventuelt kriminalitetsofferfond, slik mandatet forøvrig legger opp til.

Straff Eller Avgift? Forslaget blander to verdener, to tenkemåter, som det er all grunn til å holde atskilt: en moralsk/verdi-messig/straffe-rettslig - og en administrativ/økonomisk.

les mer >>


Tilbake Til Samfunnet?

Tilbake Til Samfunnet?
Kartlegging, Vurdering Og Forslag Til Tiltak for Styrking Av Oppfølgingsarbeidet I Fengselsundervisningen.

16.06.1997

Tanken om å styrke muligheter for oppfølging av undervisning for fanger slik at utdanning og opplæring ikke avbrytes ved endringer i soningssituasjon, løslatelse osv., er i utgangspunktet positivt. Men samtidig byr slike ordninger også på problemer og dilemmaer som kan gjøre tiltakene problemfylte - fordi undervisning og fengsel tilhører to ulike områder/ institusjoner i samfunnet, med hver sine samfunnsoppgaver og tenkemåter og oppfatninger av hva som er fornuftig.

les mer >>


Etterforskningsmetoder for bekjempelse av kriminalitet. Delinnstilling II

1997

NOUs forslaget om nye og utvidete etterforskingsmetoder bygger på mangelfullt grunnlag -
når det gjelder


• beskrivelse av situasjonen og de aktuelle problemens omfang og alvorlighet
• vurdering av andre og nærliggende metoder for å løse de problemene som nevnes
• vurdering av omkostninger ved de nye metodene - ikke minst undergraving av helt sentrale sivile rettigheter - og et brudd med helt sentrale verdier og idealer. Sett i sammenheng kan KROM ikke se at den aktuelle situasjonen på noen måte rettferdiggjør så alvorlige metoder som dem som her er foreslått.

les mer >>